Detailbutikker og storcentre

Ventilation til detailhandlen

Store energibesparelser

Unic Air har specialbygget et aggregat målrettet detailbutikker, storcentre samt salgsarealet i supermarkeder. Disse butikker har oftest en stor volumen i forhold til antallet af kunder. Ventilationsbehovet i disse butikker dikteres oftest af behovet for opvarmning eller køling af butikken fremfor en ringe luftkvalitet mht. CO₂ og fugt.

Butiksaggregatet fra Unic Air tager højde for dette i sin opbygning af aggregatet, der giver mulighed for at behovsstyre ventilationen ud fra hhv. temperatur, CO₂ og fugt, hvilket giver butikken store besparelser på driften.

Når aggregatet veksler mellem drift med recirkulering og friskluft afhængig af luftens kvalitet åbner der sig mulighed for betydelige energibesparelser på opvarmning, køling samt ventilatordriften. Vores mange års erfaring med dobbelt-recirkulation har i flere tilfælde resulteret i besparelser på energiforbruget på over 50% sammenlignet med traditionelle ventilationsaggregater.

Dobbelt recirkulering

Aggregatet fra Unic Air er opbygget med rotorveksler, indbygget køl og dobbelt-recirkulering. Fordelen ved denne opbygning af aggregatet er at man i perioderne med lav kundebelastning – og derved behov for temperatur-styring – kan recirkulere den allerede behandlede (kølet/opvarmet) luft fremfor som i traditionelle aggregater at ventilere med 100% friskluft.

At ”nøjes” ved at køle/varme på den allerede behandlede luft giver store besparelser, da det kræver langt mindre kW fremfor at behandle 100% friskluft.

Ved at benytte dobbelt-recirkulering går man IKKE på kompromis med luftkvaliteten. Aggregatets indbyggede automatik er designet til automatisk at slå over på friskluft-drift, hvis luftens kvalitet når et fastsat punkt for eksempelvis CO₂ eller fugtindhold.

Friskluft-driften fastholdes til luftens kvalitet igen når de fastsatte setpunkter, hvorefter der skiftes over til drift med recirkulering.

Besparelser på Køling

Ved at benytte et ventilationsaggregat med dobbelt-recirkulering og integreret køl fra Unic Air fremfor et traditionelt ventilationsaggregat, er det muligt at anvende køl ved recirkuering af luften og derved opnå en besparelse på køling af butikken. Besparelsen ligger især i den del af køleeffekten, der bruges til at kondensere fugten i den varme og fugtige udeluft. Med dobbelt-recirkulering recirkuleres den allerede kølede og affugtede indeluft over kølefladen, hvorved det høje energiforbrug til kondensering undgås. Yderligere besparelse findes i den sensible køling, da indetemperaturen ofte er lavere end udetemperaturen.

Besparelser på opvarmningen

Besparelser på opvarmningen opstår, da det kun er behov for at dækket et eventuelt varmetab i bygningen. Når den allerede opvarmede indeluft recirkuleres, er der kun behov for at varmefladen i aggregatet skal varme luften fra 22°C eller højere, hvor der i et traditionelt aggregat skal varmes fra udetemperaturen til den ønskede indblæsningstemperatur (f.eks. 25°C). Dette reducerer kraftigt omkostningerne til opvarmning. Det samme gælder udenfor butikkens åbningstid, hvor aggregatet kan fortsætte med at recirkulere for opvarmning af butikken.

Besparelser ventilatordrift

Sidst men ikke mindst opnås der også betydelige besparelser i forbindelse med ventilatordriften i et aggregat med dobbelt-recirkulering fra Unic Air. Den avancerede automatik i aggregatet sørger for en meget fleksibel styring af ventilatorerne, da driften af disse tilpasses i overensstemmelse med de aktuelle driftssituationer, der er i butikkens åbningstid og udenfor åbningstiden.

Referencer

Herunder kan du se et udpluk af vores referencer til detailbutikker og storcentre 

Kontakt os nu for at høre mere om vores konceptløsning til detailbutikker og storcentre